آدرس دفتر تهران: نوبنیاد، صنایع لاذن شمالی، دوازده متری ولیعصر ، انتهای بن بست قائم آدرس کارگاه: ورامین

    شماره دفتر: ۰۲۱۲۸۴۲۳۸۶۰ کارشناس فروش: داخلی ۲ (مظفری)

    ایمیل: info@kammand.com